Materská škola

O škole

MŠ je súčasťou Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov, deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Na žiadosť rodičov poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. 

MŠ sa nachádza na prízemí jednoposchodovej budovy (na poschodí je základná škola) spolu s jedálňou a kuchyňou. K dispozícii sú dve triedy, šatne pre deti, sociálne zariadenie pre deti, účelové priestory pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Na poschodí je spálňa so sociálnym zariadením. Vnútorné prostredie tried je vybavené účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Stravovanie detí sa uskutočňuje v spoločnej jedálni. 

Exteriér materskej školy tvorí oplotený areál, kde je umiestnená záhradná výsadba v podobe listnatých a ihličnatých stromov a kríkov. Okrem toho sú tu umiestnené preliezačky, šmýkalky, hojdačky a pieskovisko, ktoré sú využívané na edukačné a hrové aktivity detí. Prínosom pre pohybové aktivity je aj multifunkčné ihrisko. Vonkajšie priestory školy umožňujú dostatočné pohybové činnosti, tvorivé, konštrukčné, komunikatívne a špeciálne (navodzované, alebo vedené učiteľkou) činnosti.

Súčasťou materiálno - technického vybavenia MŠ je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, hračky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, a nábytok. Podľa potrieb a možností sa materiálno-technické vybavenie priebežne dopĺňa a modernizuje. Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné a pracovné činnosti je dobrým východiskom na kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.

Materiálno - technické a priestorové podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky stanovené školským zákonom a umožňujú plniť ciele Školského vzdelávacieho programu.

O deti vo veku 3 až 6 rokov sa starajú štyri pedagogické pracovníčky:

- Mgr. Pavlína Habánková - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

- Mgr. Nikola Húserková
- Bc. Zdenka Begáňová 

- Ingrid Cverenkárová

- O poriadok sa stará Zuzana Križková

Pracujeme podľa  Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá lienka“.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria