Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Nedeľa 23. 9. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 18. septembra 2018 o 16.00 h. na 1. poschodí v prvej triede ZŠ. Po plenárnom združení budú nasledovať triednicke schôdzky, na ktorých bude prebiehať voľba triednych dôverníkov a členov do Rady školy.

 • Oznamujeme rodičom, že na základe Uznesenia č. 31/2018 z 21.062018 a DODATKU č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 02/2015 Obce Skalka nad Váhom sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 6,- €.

  Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet školy :

  č. 0668147002/5600, prípadne poštovou poukážkou na účet školy vedený v Prima banka a.s. Trenčín,

 • Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  sa uskutoční

  dňa 03.09.2018 o 9.00 hod.

  na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom.

  Po slávnostnom otvorení sa do školy presunú žiaci prvého ročníka so svojou pani učiteľkou, kde spoznajú svoju triedu a dostanú svoj prvý Šlabikár.

  Dňa 03.09. je v prevádzke ŠKD a jedáleň.

  Rodičia môžu svoje deti prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne v dňoch 30.08. a 31.08.2018.

 • :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

  Letné prázdniny v školskom roku 2017/2018 sa začnú

  2. júla (pondelok) a potrvajú do 31. augusta 2018 (piatok).

  Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu.

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe prieskumu záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ v mesiacoch júl a august 2018 nasledovne:

  od 02. 07. – 20. 07. 2018

  a

  od 20. 08. – 31. 08. 2018

 • D o galérie Tábor s dennou dochádzkou- ŠKD 4. časť - Trenčianske Teplice, boli pridané fotografie.

 • Do galérie Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD Skalka 1.časť - rozvoj enviromentálnych a kreatívnych zručností, boli pridané fotografie.

 • 29.06.2018

  Desať mesiacov od začiatku nového školského roka 2017/2018 ubehlo ako voda a my sme sa lúčili so štvrtákmi, ktorí odchádzajú do okolitých škôl.

  Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo na Obecnom úrade dňa 29.06.2018 v Skalke nad Váhom, kde boli žiakom odovzdané vysvedčenia.

  Jednotlivci boli odmenení starostom obce Antonom Horečným za reprezentáciu obce a školy.

  Riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová odmenila knihami žiakov za výborný prospech, vzornú prípravu na vyučovanie a vzorné správanie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria