Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Utorok 16. 10. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Čo je to zdravý životný štýl, zdravie, zdravá výživa?

  Dňa 15.10. 2018 v rámci projektu Zdravý životný štýl zavítala medzi našich žiakov milá pani z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  V besede nám priblížila zdravé potraviny, ktoré obsahujú vitamíny a minerály, ale rozprávali sme sa aj o tukoch a cukroch.

  Dozvedeli sme sa koľko porcií ovocia a zeleniny by malo dieťa a dospelý človek skonzumovať počas dňa.

  Vysvetlila nám ako sa máme správne stravovať, čo a kedy je vhodné počas dňa zaradiť do jedálnička, aké druhy a koľko tekutín je vhodné a prospešné denne vypiť.

 • Posledný septembrový týždeň sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.) tematicky venovali spoznávaniu rôznych európskych jazykov, naučili sme sa nielen veľa nového, ale zažili sme aj mnoho zábavy.

  Žiaci postupne vnikali do rôznych oblastí týkajúcich sa európskych národov, ich štátnych symbolov, zvyklostí, ale aj zaužívaných stereotypov.

  Naučili sme sa poznávať vlajky jednotlivých krajín Európskej únie, pozdravy týchto krajín, spievali sme bilingválne piesne a maľovali logo Európskeho dňa jazykov.

 • Do galérie Európsky týždeň jazykov I. časť boli pridané fotografie.

  Posledný septembrový týždeň sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.) tematicky venovali spoznávaniu rôznych európskych jazykov, naučili sme sa nielen veľa nového, ale zažili sme aj mnoho zábavy.

  Žiaci postupne vnikali do rôznych oblastí týkajúcich sa európskych národov, ich štátnych symbolov, zvyklostí, ale aj zaužívaných stereotypov.

  Naučili sme sa poznávať vlajky jednotlivých krajín Európskej únie, pozdravy týchto krajín, spievali sme bilingválne piesne a maľovali logo Európskeho dňa jazykov.

 • Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

  Šarkan

  Prišiel ku nám taký hosť,

  pestrý je i dlhý dosť.

  Veľké oči, žiadne uši,

  ktože to je, nik netuší.

  Modré zuby, žltý nos

  – Je to strašiak? Ach, pomoc!

  Ale kdeže, šarkan je to,

  čo si lieta ponad riekou.

  Neskrývaná detská radosť - Letí, letí......

  Októbrové počasie nám prialo a šarkany brázdili oblohu nad kostolom v prekrásnom prírodnom prostredí dedinky Skalka nad Váhom.

  Deti z našej školičky mali radosť z pohybu, no najviac ich tešilo, že tento rok konečne šarkany lietali naozaj vysoko.

 • Projekt Lesov Slovenskej republiky

  Na jar tohto roku sme sa zúčastnili projektu, ktorý poriadali Lesy Slovenskej republiky s názvom "Od stromu k zošitu".

  Hneď v septembri 2018 sme boli odmenení .

  Škola dostala pre žiakov zošity 523 EKO, 524 EKO, ktorých obálky sú pokryté lesníckymi motívmi, navrhnutými deťmi slovenských škôl.

  I takto realizujeme enviromentálne vzdelávanie detí v našej obci.

 • Sme jedna z tridsiatich škôl na Slovensku, ktoré boli ocenené.

  Dňa 05.09.2018 riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová slávnostne odovzdala

  Bc. Ivane Dužekovej, koordinátorke enviromentálnej výchovy na Základnej škole s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 ocenenie za aktívny prístup k enviromentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v školskom roku 2017/2018.

  Toto ocenenie sme získali ako jedna z tridsiatich škôl v rámci projektu RECYKLOHRY.

  Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do celoslovenského projektu Recyklohry, školského recyklačného programu, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

 • V piatok 28.9.2018 sme venovali popoludnie v ŠKD hroznu.

  Už tradičný

  Deň hrozna bol opäť plný zaujímavých aktivít, zábavy, súťaží, nových vedomostí a nesmela chýbať ani vytúžená ochutnávka.

  Deti priniesli rôzne odrody voňavého a sladkého domáceho hrozna, ktoré naaranžovali do pripravených košíkov.

  Pomocou interaktívnej tabule sa naučili niekoľko zaujímavostí o tomto zdravom ovocí, pátrali po cenách, merných jednotkách a spôsobe nakupovania hrozna, čím si rozvíjali finančnú gramotnosť.

 • Prvý deň v škole

  V pondelok 03. septembra 2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Pani riaditeľka Mgr. Mária Balážová privítala všetkých prvákov aj nové pani učiteľky Mgr. Mihokovú a Mgr. Korenačkovú. Popriala veľa úspechov nielen im, ale aj deťom z ostatných ročníkov, všetkým učiteľom a rodičom. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Anton Horečný.

  Nový školský rok sme privítali na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom a po slávnostnom otvorení sa žiaci premiestnili do ŠKD s pani vychovávateľkou Bc. Dužekovou.

 • Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 18. septembra 2018 o 16.00 h. na 1. poschodí v prvej triede ZŠ. Po plenárnom združení budú nasledovať triednicke schôdzky, na ktorých bude prebiehať voľba triednych dôverníkov a členov do Rady školy.

 • Oznamujeme rodičom, že na základe Uznesenia č. 31/2018 z 21.062018 a DODATKU č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 02/2015 Obce Skalka nad Váhom sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 6,- €.

  Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet školy :

  č. 0668147002/5600, prípadne poštovou poukážkou na účet školy vedený v Prima banka a.s. Trenčín,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria