Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
Adresa školy913 31 Skalka nad Váhom
Telefón+421326584404
E-mailriaditel@zsskalka.sk
WWW stránkazsskalka.edupage.org
ZriaďovateľObec Skalka nad Váhom

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Mária Balážová0915 853747riaditel@zsskalka.sk
ZRŠ pre MŠMgr. Petra Lazová Ďuricová do 31.01.2018  
ZRŠ pre MŠBc. Zdenka Begáňová od 01.02.20180903 805443 
Ekonómka školyAnna Krišková0326584206uctaren@zsskalka.sk
vedúca jedálneKatarína Lašová0326584206 

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaAlena Mikušíncová
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Šmelková
 Mária Bakošová
  
ostatní zamestnanciZuzana Križková
  
zástupcovia rodičovIng. Magdaléna Švančarková
  
  
  
zástupca zriaďovateľaIng. Blanka Škodová
 Ing. Roman Kadlec

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPočet členov
Metodické združenie MŠMária Bakošovámaterská škola4
Metodické združenie učiteľov 1. stupňa ZŠMgr. Mária Šmelková1. stupeň ZŠ5

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 64

Počet tried MŠ: 2

Počet tried ZŠ: 2

Podrobnejšie informácie:

Ročník:LienkyMravčeky1.2.3.4.Spolu
počet tried1111114
počet žiakov/detí2121946364
z toho ŠVVP       
z toho v ŠKD00945321

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 9 /7 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 9 / 7 dievčat

Počet žiakov, ktorí opakujú 1. ročník: 1/ 1 dievča

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzkyna ZŠ k 30.06.2018:

3 žiaci po ukončení 4. ročníka odchádzajú na spádové školy do ZŠ Dolná Súča, ZŠ Horná Súča, Základná školy sv. Michala Nemšová.


 1. - 4. ročníkSpolu
Počet žiakov422264

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 je neplnoorganizovaná škola s 1. stupňom ZŠ, tento bod sa vyhlášky netýka.

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJETVHUVIFVMATNBVPVCPDAPVOSJLSprTSVTEVVLAVYV
Prvá1,11a1 1,33a  11,4411  1
Druhá1a111a  11,2511  1
Tretia1,4a11,51,83a12 1,8311 1,671
Štvrtá1a112a11,33 1,671 11,671

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Prvá9900
Druhá4400
Tretia6600
Štvrtá3300

Dochádzka žiakov

Spolu za školský rok 2017/2018 žiaci vymeškali 1923 hodín/ 87,4 h. na žiaka.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Prvá981590,5681590,5600,00
Druhá418847,0018847,0000,00
Tretia646076,664567640,66
Štvrtá3460153,33460153,3300,00

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu - Zvedavá lienka

Základná škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu - Škola plná radosti.

Pri jeho tvorbe sme sa snažili naplniť nielen požiadavky, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu, ale akceptovať i názory rodičov.

S programom sme oboznámili zriaďovateľa a radu školy.

Učebný plán je k nahliadnutiu na webovom sídle školy v Dokumentoch školy / Školskom vzdelávacom programe na s. 32

Komentár:

- UP pre 1.a 2. , 3. ročník upravený podľa platného iŠVP

Prírodoveda v 1. ročníku je nahradená Prvoukou.

- disponibilné hodiny v 1. ročníku:

- Anglický jazyk - 2. hod.

Prírodoveda v 2. ročníku je nahradená Prvoukou.

- disponibilné hodiny v 2. ročníku:

- Anglický jazyk - 2 hod.

- Informatika - 1 hod.

3. ročník:

- disponibilné hodiny:

- Prírodoveda - 1 hod.

- Slovenský jazyk a literatúra - 1 hod.

4. ročník:

- disponibilné hodiny:

- Anglický jazyk - 1 hod.

V školskom vzdelávacom programe sa naša škola zameriava na posilnenie jazykov, prírodovedy a informatiky.

Súčasťou výchovno- vzdelávacej činnosti boli:

- vlastivedné, prírodovedné a turistické vychádzky,

- besedy - všetky ročníky a triedy:

- HS Trenčín, HaSaZZ - práca hasičov a záchranných zložiek,

- Krajský policajný zbor TN - Bezpečnosť na cestách,

- protidrogová výchova,

- zdravý chrup,

- zdravý životný štýl,

- história a súčasnosť obce,

- EKO ALARM - triedime odpad,

- výchovný koncert -Ľudová pieseň,

beseda - Čistá voda - správna voľba,

beseda so spisovateľom pánom Branislavom Jobusom,

- imatrikulácia prvákov,

- divadelné predstavenie Bábkového divadla v ŽILINE,

- plavecký výcvik,

- tvorba a prezentácia projektov z ANJ a PDA, VLA pred kolektívom v slovenskom a anglickom jazyku,

- Čitateľský maratón, tvorivé dielne,

- aktivity počas vyučovania na rozvoj čitateľskej ramotnosti,

- návštevy obecnej knižnice,

- športové popoludnia za účasti rodičov,

- príprava kultúrnych vystúpení pre obec, Jednotu dôchodcov v Skalke nad Váhom, CSS v Skalke nad Váhom

- prezentácia prečítaných kníh pred kolektívom,

- krúžok Tvorivé dielničky,

- Keramický krúžok,

- futbalový krúžok,

- čitateľský krúžok

- výtvarný krúžok v spolupráci so ZUŠ Nemšová.


Učebný variantI.II.III.IV.Spolu
Počet tried v ročníku1111114
ISCED O11     
ISCED 1  11114

Nepovinné predmety

PredmetPočet žiakov školy
Náboženská výchova20
Etická výchova2

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Lienky MŠ1200
Mravčeky MŠ1200
Nultého ročníka000
Prvého ročníka190
Bežných tried ZŠ2131

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pani učiteľky a vychovávateľka ŠKD a asistentka učiteľa sú kvalifikované a ku svojej práci pristupujú zodpovedne, tvorivo, využívajú moderné formy, metódy a prostriedky práce. Priebežne si doplňujú kvalifikáciu samoštúdiom a účasťou na školeniach.

V rámci výchovno- vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít využívame moderné informačno-komunikačné technológie - PC, edukačné softvéry, interaktívnu tabuľu, digitálnu techniku.Efektivita vyučovania sa prejavuje aktivitou a záujmom žiakov o vzdelávanie.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Materská škola    
TPP21  
DPP20  
Znížený úväzok00  
Na dohodu00  
Základná škola    
TPP41  
DPP10  
Znížený úväzok20  
Na dohodu01  
     
Školská jedáleň    
TPP03  
DPP00  
Znížený úvazok01  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov MŠ134
asistentov000
    
učiteľov ZŠ033
vychovávateľov011
asistentov učiteľa011
    
spolu189

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety sú vyučované kvalifikovanými učiteľmi.

Informatickú výchovu vyučuje vychovávateľka, ktorá nie je v oblasti IKT odborne pripravená. Pravidelne sa venuje samoštúdiu a na základe hospitácií hodnotíme jej prácu veľmi dobre.

Je absolventkou 1. stupňa VŠ, po metodickej a didaktickej stránke je vhodne pripravená na výučbu výchovného predmetu.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3. a 4. ročníkIKT1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška2 (ZŠ)1(MŠ)
2.kvalifikačná skúška1(ZŠ)0
štúdium školského manažmentu01

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnilišk.kolookr. kolokraj. kološtát.koloOcenenie
Vesmír očami detí10    účasť
Olympiáda málotriednych škôl22  Andrej Švančárek 2.miesto, 60m beh
    Táňa Juricová 2.miesto hod kriketovou loptičkou
ZOO lympiáda1   Martin Mikušínec4.miesto
Hviezdoslavov Kubín Lucia Ondrkálová   1.miesto/próza
  Jakub Jančo   1.miesto/poézia
  Eliška Gažíová   2.miesto/poézia
  Sára Malecová   3.miesto/poézia
Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl  Jakub Jančo  3. miesto/poézia
   Lucia Ondrkálová  3. miesto/próza
Hviezdoslavov Kubín okresné kolo TN  Jakub Jančo  3. miesto/poézia
Matematický klokan22Sebastián Malec   úspešný riešiteľ
  Hanka Košútová   úspešný riešiteľ
  Sofia Švančarková   úspešný riešiteľ
  Lucia Ondrkálová   úspešný riešiteľ
  Dominika Kováčiková   úspešný riešiteľ
Talent školy Eliška Gažíová   1.miesto
  Šimon Gaží   1.miesto
  Hanka Košútová   2.miesto
  Sára Malecová   3.miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

29.09.2017 Deň hrozna ZŠ

4.10.2017 Šarkaniáda ZŠ

18.10. 2017 Mesiac úcty k starším - besiedka v MŠ

16.10. - 20.10.2017 Týždeň jablka

24.10.2017 Jesenné tvorivé dielničky ZŠ s MŠ

25.10.2017 Vystúpenie v DK Skalka nad Váhom, Úcta k starším - kultúrny program v spolupráci s obecným úradom pre starších občanov obce

26.10.2017 Čitateľský maratón - číta celá škola

16.11.2017 Divadelné predstavenie v Žiline - Hlbokomorské rozprávky

22.11.2017 Oci, mami, športuj s nami (športové popoludnie pre rodiny v obci)

24.11.2017 Imatrikulácia prvákov

30.11.2017 Všetkovedko

05.12.2017 Mikuláš v obci - kultúrny program ZŠ

06.12.2017 Mikuláš v škole

13.12.2017 Vianočné dielničky v škole

16.12.2017 Vianočné trhy v obci

19.12.2017 Vianočná akadémia ZŠ s MŠ

19.01.2018 Školský ples

24.01.2018 Projekt - Čistá voda, správna voľba (rozvoj enviromentálnej výchovy)

29.01.2018 Obecná knižnica - beseda, (aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti)

07.02.2018 Fašiangy, Turíce, Veľká noc....(kultúrny program v DK Skalka nad Váhom pre obyvateľov obce)

12.02.2018 Výchovný koncert Ľudová pieseň v DK Skalka nad Váhom

13.02.2018 Rozprávkový deň v škole(tematické vyučovanie v maskách)

16.02.2018 Hviezdoslavovo Kubín (školské kolo)

21.02.2018 Vitamínkovo - Hravo zdravo (rozvoj finančnej gramotnosti, zdravý životný štýl)

07.03.2018 Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl

28.03.2018 Prednáška na tému Školská zelosť

28.03.2018 Prezentačný deň ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103

04.04.2018 Zápis doo 1. ročníka

14.03.2018 Hviezdoslavov Kubín - Obvodné kolo v Trenčíne

19.03.2018 Matematický klokan

21.03.2018 Deň vody (enviromentálna výchova, aktivity spojené s ochranou životného prostredia)

27.03.2018 Predškoláci v škole

26.03 - 06.04.2018 Plavecký kurz

09.04.2018 Prednášky poriadané Krajský PZ TN pre žiakov 2.- 4. ročníka

25.04.2018 Svetový deň Zeme (enviromentálne aktivity, osveta - ochrana životného prostredia)

20.05.2018 Deň matiek (kultúrny program v DK Skalka nad Váhom pre mamičky v obci)

25.05.2018 Športový deň pre rodičov s deťmi v obci

01.06.2018 OFDM Športová olympiáda málotiednych škôl

30.05.2018 ZOO Lympiáda v Bojniciach

22.06.2018 Noc s Andersenom

22.06.2018 Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom

25.06.2018 Školský výlet Minifarma Lubina

29.06.2018 Slávnostné ukončenie školského roka na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom

02.07.- 13.07.2018 ŠKD - Tábor s dennou dochádzkou

Účasť na súťažiach a iná prezentácia školy:

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Ševt o najkrajší obal na žiacku knižku

Píšem, píšeš, píšeme - súťaž vo vlastnej tvorbe

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

OTVORENÁ ŠKOLA- rodinná škola otvorená pre obec, zapájanie rodičov a občanov do aktivít školy

BEZPAPIEROVÁ ŠKOLA- odbúranie spotreby papiera na škole

EKO ALARM - cieľom projektu je nielen vvybaviť školu košmi na triedenie odpadu, ale učiť deti prečo a ako odpad triediť

RECYKLO HRY- recyklačný program, jeho cieľom je systematické zapájanie témy, správneho nakladania s odpadmi, triedenie a následná recyklácia elektrobatérií a batérií do výučby našich žiakov tak, aby sa správne návyky stali životným štýlom nastupujúcej generácie.

ZDRAVÁ ŠKOLA- zdravý životný štýl našich žiakov, zdravá strava, šport ako každodenná aktivita

B) Krátkodobé

Týždeň športu - športové aktivity počas celého týždňa, športová olympiáda

Týždeň anglického jazyka- prezentácia žiackych projektov v anglickom jazyku pred spolužiakmi

Týždeň boja proti drogám- besedy a tvorba projektov a plagátov na tému "Drogy"

Týždeň - Žijem zdravo - ovocie a zelenina, zdravé potraviny v jedálničku, reálne aktivity žiakov

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: ---

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu škola využíva:

V júli 2018 boli vypracované riaditeľkou školy:

Prevádzkový poriadok pre MŠ

Prevádzkový poriadok pre ZŠ

Prevádzkový poriadok pre ŠJ

- 3 učebne

- z toho dve učebne s PC, 1 učebňa ŠKD.

(V každej učebni sa nachádza interaktívna tabuľa s dataprojektorom.)

- školský dvor, multifunkčné ihrisko

- jedáleň

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Škola dopĺňa moderné didaktické pomôcky a nástenné tabule podľa aktuálnej ponuky a finančných možností - dotácie od zriaďovateľa, sponzorské dary od rodičov, priateľov školy, miestnych sponzorov.

V školskom roku 2017/2018 sme v spolupráci s rodičovským združením na základe finančného daru od Rady rodičov zakúpili pre žiakov do počítačovej učebne 5 nových počítačov.

- potreby a pripravované plány:

Vymaľovanie priestorov ZŠ.

Rekonštrukcia toaliet ZŠ.

Obnova podlahovej krytiny v jednej triede a nového školského nábytku (skríň) do tried.

Zrekonštruovať a vymaľovať zborovnňu pre učiteľov ZŠ.

Chrániť exteriér školy pre potreby ZŠ s MŠ, zvážiť monitorovať tento priestor kamerovým systémom.

Zväčšiť priestory jedálne.

V nevyhovujúcom stave sú detské preliezky a hracie prvky v areáli školy, ktoré sú v správe zriaďovateľa. Potrebujú nutnú obnovu, prípadne ich úplné odstránenie z areálu školy z dôvodu bezpečnosti detí.

Zapájať sa do projektov vyhlásených MŠ SR, prípadne iných, ktoré budú pre školu prínosom.

Archivácia dokumentov školy.

Externá a interná evalvácia školy.

Nastavenie ekonomiky a optimálneho rozpočtu školy šitého na podmienky málotriednej školy.

Naplniť školu optimálnym počtom žiakov a zabezpečiť kvalitnú výučbu.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie


Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Základná škola s materskou školou mala v roku 2017 nasledovné zdroje financovania:

/sumy sú uvádzané v  €/

Dotácia zo ŠR -normatívne financovanie:

53 901,00

Finančné prostriedky  zo ŠR na vzdelávacie poukazy

628,00

Finančné prostriedky  zo ŠR na asistenta učiteľa

4 612,00

Finančné prostriedky  zo ŠR-soc. znevýhodnené prostredie

0,00

Finančné prostriedky  zo ŠR na učebnice

24,00

Finančné prostriedky  zo ŠR-cestovné

0,00

Finančné prostriedky  zo ŠR na MŠ

2 175,00

Finančné prostriedky zo ŠR-škola v prírode

0,00

Vrátené nevyč. fin. prostriedky od zriaďovateľa v roku 2017

-3,50

Dotácia na OK od zriaďovateľa

101 187,07

Dotácia na PK od zriaďovateľa

7 496,00

Dotácia na odstupné od zriaďovateľa

6 740,00

Vlastné príjmy-ZŠ  (preplatok ZP)

130,69

Vlastné príjmy-ZŠ  (prenájom  ZUŠ Nemšová)

79,00

Vlastné príjmy-MŠ  (príspevok od rodičov)

3 510,00

Vlastné príjmy-ŠKD (príspevok od rodičov)

668,00

Vlastné príjmy-ŠJ    (réžia)

3 269,10

 

 

SPOLU:

184 416,36

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Vyhodnotenie plnenia cieľa určeného v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. rok 2016 - 2021

Na základe stanovených priorít v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. roky 2016 - 2021 a cieľov výchovy a vzdelávania žiakov našej školy boli splnené ciele:

- vo výchovno - vzdelávacom procese sme zaviedli aktivačné, motivačné a kreatívne metódy,

- preferovali sme nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, pozitívnu motiváciu,

- frontálne vyučovanie nahrádzali skupinovým a samostatným, zvyšovali sme názornosť vyučovania pomocou IKT,

- do vyučovania bolo zavedené zážitkové, projektové vyučovanie, Hejného metóda v matematike,

- na našej škole robíme osvetu zdravému životnému štýlu, aktívne vedieme deti k športu

- množstvo aktivít vedieť k ochrane životného protedia, triedeniu odpadu

- uplatňovali sme diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ - žiak sme zakladali na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci.

Rozšírili sme ŠKVP o novú víziu školy:

- vypracovali učebné plány v súlade so ŠVP podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vízie školy,

- rozšírili a posilnili sme vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni ZŠ,

- posilňujeme a rozvíjame čitateľskú gramotnosť našich žiakov rôznymi zaujímavými aktivitami,

- vypracovali plán školy, plán krúžkovej činnosti,

- vyplnili popoludňajšiu a mimoškolskú činnosť detí v obci,

- do aktivít zapájame aj rodičov detí MŠ a ZŠ,

- v súlade s rozvojom čitateľskej gramotnosti žiakov na našej škole sme uskutočnili nočnú školu - Noc s Andersenom (zúčastnilo sa na nej aj 11 predškolákov z MŠ a všetci školáci),Poriadame dni s aktivitami na čítanie s porozumením.

- v lete poriadali školský tábor s dennou dochádzkou (2 týždne),

- prepojili školu so životom v obci, ZŠ s MŠ pripravila kultúrne programy ku špecifickým akciám pripravovaných v obci v spolupráci so zriaďovateľom - Deň matiek, Deň úcty k starším, Vianočná akadémia, Vianočné trhy, Mikuláš v obci, Školský ples pre rodičov a priateľov školy,

- zakúpili sme program ASC agenda a rozšírili webovej stránky o elektronickú a žiačku knižku, zvereňovanie domácich úloh,

- aktualizovali sme webovú stránku našej školy, prostredníctvom nej zviditeľnujeme našu školu a jej činnosť, prezentujeme výsledky práce našich žiakov i pedagógov,

- zabezpečili dobré pracovné podmienky pre zamestnancov školy s jasne definovanými pracovnými náplňami a kompetenciami na partnerskom a demokratickom prístupe.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola svojou úrovňou poskytuje kvalitné vzdelanie žiakom na 1. stupni ZŠ,

V škole uprednostňujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, venujeme sa žiakom i po vyučovaní. Sme otvorená škola rodinného typu. Aktivít poriadaných školou sa zúčastňujú vo veľkej miere aj rodičia.

Kladieme dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením. Individuálne rozvíjame nadanie, talent a vlohy u dieťaťa a podporujeme jeho záujem o vzdelávanie v oblasti o ktorú sa zaujíma.

Spolupráca medzi učiteľmi materskej a základnej školy je na dobrej úrovni. Deti predškolského veku materskej školy počas školského roka navštevujú triedu v záklanej škole. Prostredníctvo krúžku anglického jazyka(1 krát týždenne) sa zoznamujú s prvým cudzím jazykom, ale i so školským protredím. Pred zápisom do 1. ročníka deti opäť navštívia školu, kde na otvorenej hodine sú zapájaní do vyučovacieho procesu. Deti plynulo prechádzajú z MŠ do ZŠ.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Pokračovať pri skvalitňovaní spolupráce učiteľov MŠ a ZŠ. Pracovať na spoločných školských a mimoškolských aktivitách.

Preškoliť učiteľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u malých detí v MŠ a v ZŠ.

Preškoliť učiteľov v oblasti moderného vzdelávania matematiky na 1. stupni ZŠ a MŠ - Hejného metóda.

Naďalej podporovať rozvoj čitateľských zručností žiakov, rozvíjať ich vyjadrovacie schopnosti.

Návrh opatrení:

Zabezpečiť kvalifikované vyučovanie predmetu informatiky.

Pokračovať v projeke - Otvorená rodinná škola - otvárať školu pre rodičov a verejnosť.

Ešte viac posilniť jazykové vyučovanie - slovenský jazyk a prvý cudzí jazyk anglický v základnej škole a materskej škole.

Tráviť voľnočasové aktivity v škole - Športové popoludnia v škole pre všetkých.

- Tvorivé dielne pre deti a rodičov.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Po príchode do spádových škôl naši žiaci dosahujú porovnateľné výsledky so svojimi spolužiakmi.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vo všeobecnosti žiaci majú dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie, spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni.

Vyučovanie prebiehalo podľa riadneho rozvrhu hodín. Pri jeho tvorbe sme prihliadali nielen na zosúladenie vyučovania v spojených ročníkoch, ale aj o rešpektovanie náročnosti vyučovacích predmetov.

Veľkú 20 minútovú prestávku žiaci trávia na školskom ihrisku.

Streda je deň bez domácich úloh na našej škole- odpočinkové popoludnie.

Triedy sú pravidelne vetrané. Žiaci dodržiavajú pitný režim počas vyučovania.

V mesiacoch máj, jún, za predpokladu pekného počasia vyučovanie čítania a literatúry prebieha vonku na čerstvom vzduchu, v areáli školy v tieni pod borovicami .

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čitateľsko - mediálny krúžok3 Mgr. Mária Šmelková
Dramatický krúžok21 Bc. Ivana Dužeková
Keramický krúžok13 Ing. Magdaléna Švančarková
Futbalový krúžok20 Ing. Tibor Grófik
Tvorivé dielničky ŠKD14 Bc. Ivana Dužeková
Výtvarný (Externe ZUŠ Nemšová)   

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pre rodičov sme pripravili Deň otvorených dverí, kde sme prezentovali prácu a výsledky školy.

Pripravili sme prednášku na tému Školská zrelosť.

Každoročne poriadame tvorivé dielne, športové popoludnia, Deň Zeme, ktorých sa rodičia so svojimi deťmi aktívne zapájajú.

Sme otvorená škola rodinného typu, neustále komunikujeme s rodičmi o správaní a prospechu detí, o ich napredovaní a výsledkoch. Pomáhame im zvládať problémy so zaškolením dieťaťa a výchovou.

Mnohí z rodičov pomohli pri drobných opravách, údržbe budovy a pri mimoškolských akciách poriadaných školou, prispievajú vecnými darmi, školskými pomôckami, sladkosťami.

V tomto školskom roku rodičia darovali materskej škole nové stropné svietidlá a základnej škole päť nových počítačov, ktoré budú žiaci využívať počas hodín informatiky na 1. stupni ZŠ.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Pravidelne spolupracujeme s Obecným úradom pri zabezpečení rôznych kultúrnospoločenských podujatí. Pripravujeme kultúrny progam pre CSS v Skalke nad Váhom pre starších občanov obce, pre Jednotu dôchodcov.

Spolupracujeme s neplnoorganizovanými základnými školami a zúčastňujeme sa pracovných a športových stretnutí za účelom výmeny skúseností so ZŠ s MŠ Dubodiel, Mníchova Lehota, Chocholná Melčice.....

V tomto školskom roku sme otvorili spoluprácu s Katolíckou spojenou školou v Nemšovej.

Zúčastňujeme sa súťaží málotriednych škôl - Olympiáda málotriednych škôl, Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl, Maľované vajíčko....

Spolupracujeme s:

- Pedagogicko- psychologickou poradňou v Bánovciach nad Bebravou,

- Centrom špeciánopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej vTrenčíne,

- Centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Trenčíne,

- UPSV a R v Trenčíne,

- Obvodným policajným zborom v Nemšovej.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Balážová

V Skalke nad Váhom, 21. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03.09.2018

Správa prerokovaná v rade školy dňa 05.11.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom za školský rok 2017/2018.

V Skalke nad Váhom, dňa 05.11.2018

--------------------------------------------------------------------

predseda rady školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria