Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
Adresa školy913 31 Skalka nad Váhom
Telefón+421326584404
E-mailriaditel@zsskalka.sk
WWW stránkazsskalka.edupage.org
ZriaďovateľObec Skalka nad Váhom

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Mária Balážová0915 853747riaditel@zsskalka.sk
ZRŠ pre MŠJúlia Hejdišová0903 805443 

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Petra Vizváryová
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Šmelková
 Mária Bakošová
  
ostatní zamestnanciZuzana Križková
  
zástupcovia rodičovAlena Mikušíncová
  
  
  
zástupca zriaďovateľaIng. Blanka Škodová
 Ing. Roman Kadlec

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPočet členov
Metodické združenie učiteľov 1. stupňaMgr. Mária Šmelková1. stupeň ZŠ5

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 20

Počet tried: 2

Podrobnejšie informácie: málotriedna škola

Počet ročníkov: 4

Prvý a druhý ročník bol spojený do I. triedy.

Tretí a štvrtý ročník bol spojený do II. triedy.

Ročník:1.2.3.4.Spolu
počet tried11114
počet žiakov676120
z toho ŠVVP01001

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 6 /4 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 6 / 4 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0 dievčat


 1. - 4. ročník
Počet žiakov20

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 je neplnoorganizovaná škola s 1. stupňom ZŠ, tento bod sa vyhlášky netýka.

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJHUVIFVMATNBVPVCPDAPVOSJLSprTSVVLAVYV
Prvá1,21 1,8a  1,41,811 1
druhá1111,14a  11,2811 1
tretia111,251,75a 1,5 2111,51
štvrtá2112a13 31121

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Prvá6411
druhá7700
tretia6501
štvrtá1100

Dochádzka žiakov

Celkový počet vymeškaných hodín: 447 hod.

Priemer na žiaka: 22,35 hodiny

Všetky hodiny boli ospravedlnené.

Správanie žiakov: V súlade so školským poriadkom.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Prvá615831,615831,600,00
druhá79914,149914,1400,00
tretia617434,817434,800,00
štvrtá11616,01616,000,00

Výsledky externých meraní

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v školskom roku 2016/2017 - T5 2016

Testovaný predmetPočet testovaných žiakovÚspešnosť v %
MAT876,20
SJL879,58

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Naša škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu - Škola plná radosti.

Pri jeho tvorbe sme sa snažili naplniť nielen požiadavky, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu, ale akceptovať i názory rodičov.

S programom sme oboznámili zriaďovateľa a radu školy.

Učebný plán je k nahliadnutiu na webovom sídle školy

www.zsskalka.edupage.org/files/Skolsky_ucebny_plan-na_skolsky_rok_2016.pdf

Komentár:

- UP pre 1.a 2. ročník upravený podľa iŠVP platného od 1.9.2016

Prírodoveda v 1. ročníku je nahradená Prvoukou.

- disponibilné hodiny v 1. ročníku:

- Anglický jazyk - 1. hod.

- Matematika - 1 hod.

Prírodoveda v 2. ročníku je nahradená Prvoukou.

- disponibilné hodiny v 2. ročníku:

- Anglický jazyk - 1 hod.

- Slovenský jazyk a literatúra - 1 hod.

- Informatika - 1 hod.

3. ročník:

- disponibilné hodiny:

- Prírodoveda - 1 hod.

- Slovenský jazyk a literatúra - 1 hod.

4. ročník:

- disponibilné hodiny:

- Anglický jazyk - 1 hod.

V školskom vzdelávacom programe sa naša škola zameriava na posilnenie jazykov, prírodovedy a informatiky.

Súčasťou výchovno- vzdelávacej činnosti boli:

- vlastivedné, prírodovedné a turistické vychádzky,

- besedy - všetky ročníky a triedy - protidrogová, zdravý chrup, zdravý životný štýl, história a súčasnosť obce, triedime odpad,

- tvorba a prezentácia projektov z ANJ a PDA, VLA pred kolektívom v slovenskom a anglickom jazyku,

- prezentácia prečítaných kníh pred kolektívom,

- krúžok Tvorivé dielničky,

- Keramický krúžok,

- Anglický jazyk pre 1. stupeň,

- výtvarný krúžok v spolupráci so ZUŠ Nemšová.


Učebný variantI.II.III.IV.Spolu
Počet tried v ročníku11114
ISCED 111114

Nepovinné predmety

PredmetPočet žiakov školy
Náboženská výchova14
Etická výchova3

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka160
Bežných tried2201

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pani učiteľky a vychovávateľka ŠKD a asistentka učiteľa sú kvalifikované a ku svojej práci pristupujú zodpovedne, tvorivo, využívajú moderné formy, metódy a prostriedky práce. Priebežne si doplňujú kvalifikáciu samoštúdiom a účasťou na školeniach.

V rámci výchovno- vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít využívame moderné informačno-komunikačné technológie - PC, edukačné softvéry, interaktívnu tabuľu, digitálnu techniku.Efektivita vyučovania sa prejavuje aktivitou a záujmom žiakov o vzdelávanie.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP55  
DPP10  
Znížený úväzok10  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov033
vychovávateľov011
asistentov učiteľa011
    
spolu055

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety sú vyučované kvalifikovanými učiteľmi.

Informatickú výchovu vyučuje vychovávateľka, ktorá nie je v oblasti IKT odborne pripravená. Pravidelne sa venuje samoštúdiu a na základe hospitácií hodnotíme jej prácu veľmi dobre.

Je absolventkou 1. stupňa VŠ, po metodickej a didaktickej stránke je vhodne pripravená na výučbu výchovného predmetu.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3. a 4. ročníkIKT1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška10
2.kvalifikačná skúška10

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovšk.kolookr. kolokraj. kološtát.koloOcenenie
Vesmír očami detí8 Martin MikušínecSofia Švančarková Ocenenie
Olympiáda málotriednych škôl   Šimon Gaží 2.miesto, 60m beh
O najkrajší plagát17Eliška Gažíová   1. miesto
Maľované vajíčko   Eliška Gažíová 2.miesto
    Lucia Ondrkálová 2.miesto
ZOO olympiáda    Martin Mikušínec5.miesto
Hviezdoslavov Kubín-poézia17Andrej Švančarek   1.miesto
  Jakub Jančo   2.miesto
  Martin Mikušínec   3. miesto
Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl   Jakub Jančo Diplom - cena poroty

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Čitateľská gramotnosť - číta celá škola

Kultúrny program pre starších občanov obce

Mikuláš v obci

Mikuláš v škole

Vianočné trhy

Vianočná akadémia v škole

Školský ples

Vesmír očami detí

Ševt o najkrajší obal na žiacku knižku

Najkrajší plagát - zápis do 1. ročníka

Výchovný koncert - ľudové piesne, tance a nástroje

Kultúrny program - Fašiangy, Turíce Veľká noc príde

Rozprávková škola - vyučovanie v maskách, karneval

Predškoláci v škole

Prednáška na tému - Je Vaše dieťa priravené na vstup do 1. ročníka?

Prezentácia školy - otvorená škola

Zápis do 1. ročníka

Divadelné predstvenie v Trnave - Zlatý kľúčik

Deň Zeme

Maľované vajíčko

Beseda s pánom starostom

Kultúrny program na Deň matiek

OFDM - športová olympiáda málotriednych škôl

Píšem, píšeš, píšeme - súťaž vo vlastnej tvorbe

ZOO olympiáda

Lesná pedagogika v Antonstále

Noc s Andersenom- nočná škola

Kino Max Trenčín - Baby šéf

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Dlhodobé projekty, do ktorých je škola zapojená:

Zbieram baterky

Separujeme odpad

Recyklohry

Škola plná zdravia

Školské mlieko

Školské ovocie

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: -

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu škola využíva:

- 3 učebne

- z toho dve učebne s PC, 1 učebňa ŠKD.

(V každej učebni sa nachádza interaktívna tabuľa s dataprojektorom.)

- školský dvor, multifunkčné ihrisko

- jedáleň

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Škola dopĺňa moderné didaktické pomôcky a nástenné tabule podľa aktuálnej ponuky a finančných možností - dotácie od zriaďovateľa, sponzorské dary od rodičov, priateľov školy, miestnych sponzorov.

- potreby a pripravované plány:

Vymaľovanie priestorov ZŠ.

Rekonštrukcia toaliet ZŠ.

Obnova podlahovej krytiny v jednej triede.

Chrániť exteriér školy pre potreby ZŠ s MŠ, zvážiť monitorovať tento priestor kamerovým systémom.

Zväčšiť priestory jedálne. Vymeniť starý nábytok v jedálni za nový.

Zapájať sa do projektov vyhlásených MŠ SR, prípadne iných, ktoré budú pre školu prínosom.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie


Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Základná škola s materskou školou mala v roku 2016 nasledovné zdroje financovania:

/sumy sú uvádzané v  €/

Dotácia zo ŠR -normatívne financovanie:

58952

Finančné prostriedky  zo ŠR na vzdelávacie poukazy

744

Finančné prostriedky  zo ŠR na asistenta učiteľa

4345

Finančné prostriedky  zo ŠR-soc.znevýhodnené prostredie

0

Finančné prostriedky  zo ŠR na učebnice

24

Finančné prostriedky  zo ŠR-cestovné

115

Finančné prostriedky  zo ŠR na MŠ

1845

Finančné prostriedky zo ŠR-škola v prírode

2600

Nevyč.fin.prostriedky zo ŠR z roku 2015

13

Dotácia na OK od zriaďovateľa

104542

Vlastné príjmy-ZŠ  (preplatok ZP)

279

Vlastné príjmy-MŠ  (preplatok ZP)

91

Vlastné príjmy-MŠ  (príspevok od rodičov)

3848

Vlastné príjmy-ŠKD (príspevok od rodičov)

688

Vlastné príjmy-ŠJ    (réžia)

3164

 

 

 

 

 

 

spolu

181250

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Vyhodnotenie plnenia cieľa určeného v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. rok 2016 - 2021

Na základe stanovených priorít v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. roky 2016 - 2021 a cieľov výchovy a vzdelávania žiakov našej školy boli splnené ciele:

- vo výchovno - vzdelávacom procese sme zaviedli aktivačné, motivačné a kreatívne metódy,

- preferovali sme nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, pozitívnu motiváciu,

- frontálne vyučovanie nahrádzali skupinovým a samostatným, zvyšovali sme názornosť vyučovania pomocou IKT,

- do vyučovania bolo zavedené zážitkové a projektové vyučovanie.

- uplatňovali sme diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ - žiak sme zakladali na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci.

Rozšírili sme ŠKVP o novú víziu školy:

- vypracovali učebné osnovy a plány podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vízie školy,

- vypracovali plán školy, plán krúžkovej činnosti,

- vyplnili popoludňajšiu a mimoškolskú činnosť detí v obci,

- v súlade s rozvojom čitateľskej gramotnosti žiakov na našej škole sme uskutočnili nočnú školu - Noc s Andersenom (zúčastnilo sa na nej aj 7 predškolákov z MŠ),

- v lete poriadali školský tábor s dennou dochádzkou (2 týždne),

- prepojili školu so životom v obci, ZŠ s MŠ pripravila kultúrne programy ku špecifickým akciám pripravovaných v obci v spolupráci so zriaďovateľom - Deň matiek, Deň úcty k starším, Vianočná akadémia, Vianočné trhy, Mikuláš v obci, Školský ples pre rodičov a priateľov školy,

- zakúpili sme program ASC agenda a pracujeme na rozšírení webovej stránky o elektronickú triednu knihu a žiačku knižku,

- aktualizovali sme webovú stránku našej školy, prostredníctvom nej zviditeľnujeme našu školu a jej činnosť, prezentujeme výsledky práce našich žiakov i pedagógov,

- zabezpečili dobré pracovné podmienky pre zamestnancov školy s jasne definovanými pracovnými náplňami a kompetenciami na partnerskom a demokratickom prístupe.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola svojou úrovňou poskytuje kvalitné vzdelanie žiakom na 1. stupni ZŠ.

V škole uprednostňujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, venujeme sa žiakom i po vyučovaní. Sme otvorená škola rodinného typu. Deti plynulo prechádzajú z MŠ do ZŠ.

Kladieme dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením. Individuálne rozvíjame nadanie, talent a vlohy u dieťaťa a podporujeme jeho záujem o vzdelávanie v oblasti o ktorú sa zaujíma.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Skvalitniť spoluprácu učiteľov MŠ a ZŠ. Pracovať na spoločných školských a mimoškolských aktivitách. Prepracovať Plán spolupráce ZŠ s MŠ.

Návrh opatrení:

Preškolenie pani vychovávateľky na kvalifikované vyučovanie predmetu informatiky.

Otvoriť školu pre širšiu verejnosť.

Tráviť voľnočasové aktivity v škole - Športové popoludnia v škole pre všetkých.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vo všeobecnosti žiaci majú dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie, spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni.

Vyučovanie prebiehalo podľa riadneho rozvrhu hodín. Pri jeho tvorbe sme prihliadali nielen na zosúladenie vyučovania v spojených ročníkoch, ale aj o rešpektovanie náročnosti vyučovacích predmetov.

Veľkú 20 minútovú prestávku žiaci trávia na školskom ihrisku.

Streda je deň bez domácich úloh na našej škole- odpočinkové popoludnie.

Triedy sú pravidelne vetrané. Žiaci dodržiavajú pitný režim počas vyučovania.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Anglický jazyk pre 1. stupeňMgr. Mária Balážová
Keramický krúžokIng. Magdaléna Švančarková
Školský klub- tvorivé dielničkyBc. Ivana Dužeková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pre rodičov sme pripravili Deň otvorených dverí, kde sme prezentovali prácu a výsledky školy.

Pripravili sme prednášku na tému Školská zrelosť.

Sme otvorená škola rodinného typu, neustále komunikujeme s rodičmi o správaní a prospechu detí, o ich napredovaní a výsledkoch. Pomáhame im zvládať problémy so zaškolením dieťaťa a výchovou.

Mnohí z rodičov pomohli pri drobných opravách, údržbe budovy a pri mimoškolských akciách poriadaných školou, prispievajú vecnými darmi, školskými pomôckami, sladkosťami.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Pravidelne spolupracujeme s Obecným úradom pri zabezpečení rôznych kultúrnospoločenských podujatí. Pripravujeme kultúrny progam pre CSS v Skalke nad Váhom pre starších občanov obce.

Spolupracujeme s neplnoorganizovanými základnými školami a zúčastňujeme sa pracovných a športových stretnutí za účelom výmeny skúseností so ZŠ s MŠ Dubodiel, Mníchova Lehota, Chocholná Melčice.....

Zúčastňujeme sa súťaží málotriednych škôl - Olympiáda málotriednych škôl, Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl, Maľované vajíčko....

Spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradňou v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne a Centrom špeciálno pedagogického poradenstva v Trenčíne.

Záver

Analýza stavu školy podľa SWOT analýzy

Silné stránky:

- kvalifikovanosť pracovníkov,

- škola rodinného typu s individuálnym prístupom ku každému dieťaťu,

- zodpovedný a profesionálny prístup pedagógov,

- krúžková činnosť s kvalitným obsadením vedúcich krúžkov,

- zoznamovanie sa s anglickým jazykom už v MŠ,

- poloha školy v peknom prostredí,

- plynulý prechod dieťaťa z MŠ do ZŠ,

- prezentácia školy na kultúrno-spoločenských akciách,

- rozsah realizovaných aktivít s významným vplyvom na výchovno - vzdelávaciu činnosť školy,

- spolupráca s rodičmi, s OcÚ,

- úprava a vybavenosť priestorov a areálu školy.

Slabé stránky:

Priestorové a materiálne podmienky

- po rekonštrukcii toaliet v MŠ je nutná rekonštrukcia toaliet v ZŠ,

- úprava školského dvora,

- zabezpečiť moderné didaktické pomôcky a materiál pre tvorivé a výchovné činnosti

Príležitosti:

- zapájanie do projektov MŠ, projektov iných subjektov, v oblasti vzdlávania, kultúry a športu

Riziká:

- demografický vývoj,

- vplyv iných inštitúcií, masmédií, sociálneho prostredia,

- legislatíva.

Vypracoval: Mgr. Mária Balážová

V Skalke nad Váhom, 17. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.08.2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom za školský rok 2016/2017 .

V Skalke nad Váhom, 17.10.2017

................................................

predseda rady školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria