• OZNAM - ŠKD

  Dňa 22.4. 2021 (štvrtok) bude ŠKD do 15:00 z organizačných dôvodov.

 • Zápis detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prihláška sa nachádza na našej web stránke www.zsskalka.sk. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

  Spôsob podania žiadosti: osobne, písomne poštou, e-mailom

   

  Osobne podať žiadosť na predprimárne vzdelávanie je možné:

  dňa 04. mája 2021 (utorok) v čase od 15.00 - 16.00 hod.

   

  Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť:

  písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, rodný lisť dieťaťa (k nahliadnutiu) pri osobnom podaní žiadosti

  - v prípade, ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predkladá sa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

   

  Podmienky prijímania detí do MŠ:

  - prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (k 31. augustu 2021 dovŕšilo piaty rok veku),

  - dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

  - dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

   

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom doručené osobne alebo poštou do 15. júna 2021.

 • Nástup žiakov/detí do škôl od 7.4.2021

  Vážení rodičia.

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 7. 4. 2021 obnovené prezenčné vzdelávanie na základnej škole. ŠKD a Materská škola bude v riadnej prevádzke.

  Nástup žiaka/dieťaťa do školy/MŠ je podmienený podpísaním čestného vyhlásenia oboch zákonných zástupcov + predložením negatívneho testu na Covid-19 a vyhlásením bezinfekčnosti Vášho dieťaťa.

  Všetci žiaci školy a deti MŠ budú na stredu prihlásení na stravu. V stredu do 7.00 hod. je možné stravu odhlásiť telefonicky v školskej jedálni. Prosíme Vás o dôsledné odhlasovanie detí zo stravy v prípade neprítomnosti v škole/MŠ.

  Taktiež prosíme rodičov: ak Vaše dieťa prejavuje hoci aj minimálne príznaky nejakého ochorenia, nedávajte deti do školy/MŠ. Za porozumenie ďakujeme.


 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE AJ OD 29. 03. 2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že aj v týždni od 29. marca 2021 bude pokračovať pre žiakov ZŠ dištančné vzdelávanie.

  Materská škola v prevádzke taktiež nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ s MŠ.

 • Deň vody v ŠKD

  22. marec patril Dňu vody. Každý rok máme v ŠKD množstvo zaujímavých aktivít. Rôzne hry, kvízy, tematické tvorenie, vychádzka spojená s čistením brehu rieky Súčanky, zostali tento rok iba nesplneným snom. Vyhlásili sme aspoň súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky šikovné deti. Témou bola jednoducho VODA. Deti mohli posielať kresby, výrobky, projekty či fotografie... Ďakujeme všetkým, ktorí nelenili a do súťaže sa zapojili. Veľmi nás to potešilo. Všetky príspevky boli super, ťažko sa vyberal jeden víťaz, preto odmenu dostanú všetky deti, ktoré poslali svoje dielko. Avšak špeciálnu cenu poroty udeľujeme výrobku " Plačúci panáčik " od Nicol Hajmachovej. Gratulujeme!!!

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe vyhlášky vydanej riaditeľkou RUVZ Trenčín zo dňa 17. 03. bude  aj v týždni od 22. 03. 2021 pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie. Materská škola v prevádzke nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • Tvoríme doma - výtvarné práce

  Zima pomaličky končí, prichádza jar a blíži sa Veľká noc...Chvíle, kedy nemôžeme spolu sedieť v školských laviciach si usilovne vypĺňame napríklad aj obľúbeným kreslením a všakovakým tvorením...

 • Učíme sa z domu

  Hoci by sme všetci najradšej chodili do školy, musíme sa prispôsobiť a učiť sa z domu. A že sa nám darí vytvárať pekné projekty, či už z prírodovedy, vlastivedy alebo z anglického jazyka, svedčia vložené fotografie...

 • Tvoríme doma 2. časť

  To, že mobil nám neslúži iba na telefonovanie, chatovanie či hranie hier, vie dobre aj naša šikovná žiačka Sofia Horečná, ktorá počas potuliek prírodou rada zachytáva prírodné krásy objektívom fotooaparátu. Do našej skupiny ŠKD posiela skutočne krásne zábery nášho okolia, o ktoré sa chceme podeliť aj s ostatnými...Možno inšpiruje aj ďaľších nádejných fotografov. Ďakujeme Sofia!

 • PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

  Milí rodičia,

  nakoľko nebude možné pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu vykonať v našej materskej škole plánovanú depistáž zameranú na posúdenie školskej spôsobilosti predškolákov a rodič, ktorý si nie je istý zrelosťou a školskou spôsobilosťou svojho dieťaťa, alebo jeho dieťa patrí k tzv. prázdninovým deťom (napr. jún, júl, august), môže požiadať o vyšetrenie školskej spôsobilosti v SCŠPP, elokované pracovisko Trenčín - Mierové námestie č. 3, na tel. číslo: 0905 622 740 (PhDr. Eva Stupková) alebo v inom špecializovanom centre. Treba tak urobiť čím skôr, kým sú voľné termíny!

  POZOR! Od 1. januára 2021 vstúpil do platnosti zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, to znamená: zaniká inštitút odloženia začiatku povinnej školskej dochádzky či dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Po novom bude musieť zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, požiadať materskú školu o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

   K takejto žiadosti je nutný:

  - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP)

  - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

  - informovaný súhlas zákonného zástupcu

  Viac informácií v priloženom plagátiku:

 • Tvoríme doma

  Na našej škole sa dlhodobo venujeme environmentálnym témam. V rámci projektu Recyklohry sa do plnenia novej úlohy zapojili naši dvaja nádejní dizajnéri a navrhli vizáž pre kontajnery na zber použitých batérií v domácnostiach. Ďakujeme Matějovi Klíčovi a Teovi Pučekovi za super návrhy, ktoré putovali aj do súťaže a možno sa stanú predlohou pre nádoby ECOCHEESE, ktoré sa budú vyrábať pod záštitou fi. Asekol SK. Držíme palce, chlapci!

 • PREVÁDZKA ZŠ S MŠ od 8. marca 2021 ZATVORENÁ AŽ DO ODVOLANIA

  Vážení rodičia.

  Na základe vyhlášky č. 102 vydanej RÚVZ Trenčín zo dňa 4. marca 2021 zriaďovateľ obce Skalka nad Váhom rozhodol, že ZŠ s MŠ bude od 8. marca 2021 mimo prevádzky. To znamená:

  Materská škola - zatvorená

  Základná škola - vzdelávanie realizované dištančnou formou

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy, kde budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Oznam

  Prosíme všetkých rodičov žiakov ZŠ, ktorí sú zamestnaní a nemôžu svoju prácu vykonávať z domu  (podmienkou je, že obidvaja rodičia musia mať potvrdenie od zamestnávateľa), aby kontaktovali p. riaditeľku najneskor do zajtra 10:00.  

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v stredu 7. apríla 2021 v priestoroch našej Základnej školy ( na 1. poschodí ) v čase od 13.30 hod do 15.30 hod. V priebehu marca budú rodičom predškolákov navštevujúcich MŠ v Skalke nad Váhom do schránok doručené prihlášky na vyplnenie . Ostatní záujemci si môžu žiadosť vyžiadať u riaditeľky školy e-mailom: riaditel@zsskalka.sk alebo po telefonickom dohovore na m. 0915 853 747. Vyplnenú žiadosť o prijatie do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi (zákonnými zástupcami) potom spolu s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa prinesiete na zápis.

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

  Zápis sa pravdepodobne uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa!

  Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.

  Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložíte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 30. 6. 2021.

  Ak nemáte možnosť prísť do školy v čase zápisu, náhradný termín si dohodnite na telefónnom čísle: 0915 853 747 ( riaditeľka školy Mgr. Mihóková ).

   

 • Február v škole 2. časť

  Dllho sme sa veru netešili z pobytu v kolektíve...Opäť sa uvidíme len cez aplikácie počas dištančného vzdelávania, na ktoré od pondelka 1. marca prechádzame. Vďaka však aspoň za tie dva týždne počas februára kedy sme sa mohli spolu učiť, hrať, športovať a zabávať. Na rozlúčku so školou sme dnes vyupratovali areál školy i okolie obecného úradu. Snáď sa čoskoro zase stretneme v našej školičke!

 • Dôležitý oznam!

  Vážení rodičia.

  Na základe rozhodnutia pandemickej komisie okresu a RÚVZ Trenčín je od 1. 3. 2021 ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom mimo prevádzky. To znamená:

  Materská škola - zatvorená.

  Základná škola - žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy, kde budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Poznámka: Rodičia, ktorí majú záujem o antigénové testovanie v Skalke nad Váhom, sa bude konať v nedeľu 28. 2. 2021 od 8.00 - 16.00 hod. v kultúrnom dome.

 • Oznam

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že od pondelka 22. 2. 2021 bude pokračovať prezenčná výučba. Podmienkou účasti žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ na prezenčnej výučbe je: a) negatívny test oboch zákonných zástupcov žiaka/dieťaťa žijúcich v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace, b) podpísanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť na tejto stránke v ozname zo 6.2.2021.

  Prosíme rodičov, ktorí majú možnosť, aby priniesli už fotokópiu negatívneho testu, nakoľko logisticky nie je možné pri rannom filtri kopírovať také veľké množstvo dokladov.

  Negatívny test od oboch rodičov požadujeme na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Celé znenie odporúčaní si v prípade záujmu môžete prečítať na: https://www.ruvztn.sk/

  Zákonní zástupcovia majú možnosť sa dať otestovať v nedeľu 21. 2. 2021 od 8.00 - 16.00 hod. v kultúrnom dome Skalka nad Váhom alebo v akomkoľvek inom odbernom mieste.

  Prevádzka MŠ je v nezmenenom režime, od 6.30 - 16.00 hod. a ŠKD od 6.45 - 16.00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Jarné prázdniny v ZŠ

  Milí žiaci a rodičia.

  Jarné prázdniny začínajú v pondelok 15. februára 2021 a trvajú do 19. februára 2021. Nástup do školy pre žiakov 1. – 4. ročníka je v pondelok 22. februára 2021.

  Počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠKD.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Všetkým žiakom prajeme príjemný oddych počas jarných prázdnin.

 • Február v škole

  Máme za sebou super týždeň... Po dlhej dobe dištančného vzdelávania sme sa mohli opäť stretnúť a užiť si jeden druhého. Okrem toho sme sa veľa naučili, tvorili sme, hrali sa a nechýbala ani sánkovačka a stavanie snehuliaka. Spolužiak Teo nás potešil hrou na gitare, Teraz nás čakajú jarné prázdniny a veríme, že o týždeň sa oddýchnutí svorne posadíme do školských lavíc.

 • Opäť v škole

  Po dlhých týždňoch odlúčenia sme sa mohli opäť stretnúť v našej milej škole...Keďže sme pred Vianocami skončili tak náhle, nemali sme ani čas rozdať si vianočné darčeky :-)

  Našťastie sme už znovu spolu a krásne darčeky na nás pod stromčekom počkali...

  Veríme, že teraz už budeme mať veľa času na spoločné hry a zábavu v ŠKD.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria