ŠKD

Školský klub detí

je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimo vyučovacieho procesu. Je v prevádzke počas celého školského roka okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a počas prázdnin.

V ŠKD sa o deti stará p. vychovávateľka Bc. Ivana Dužeková v čase:

 

- ráno od 6.45 hod. do 7.30 hod.

- vždy po skončení vyučovania jednotlivých ročníkov do 16.00 hod.

 

Príspevok vo výške 6€ uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, bezhotovostne na účet školy :

SK95 0900 0000 0051 6513 9556

prípadne poštovou poukážkou na účet školy vedený v SLSP,

 

 

ŠKD ponúka:

 

-          tvorivé dielne a podujatia

-          súťaživé a rekreačné aktivity

-          prostredie spĺňajúce kvalitné estetické a zdravotné kritériá moderného školského zariadenia

    

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria