Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,

v nasledujúcom  školskom roku 2018/2019  začne Vaše dieťa navštevovať našu ZŠ Skalka nad Váhom. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dni uvedené na našej webovej stránke. Zápis sa týka detí narodených do 31. augusta 2012( k 31. augustu dovŕšili 6 rokov)  a detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad.

 

Zápis detí do 1. ročníka

Informácie spojené so zápisom do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční

v stredu 4. apríla 2018 na 1. poschodí  v budove ZŠ o 16.00 hod.

 

Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.

V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do konca mája 2018.

 

K zápisu si treba priniesť:

·   prekopírovaný rodný list dieťaťa

·   finančnú čiastku na nákup písaniek a pomôcok  v cene 10 eur (dobrovoľné)

·   vyplnený protokol o zápise (k dispozícii v MŠ Skalka nad Váhom i pri samotnom zápise)

·   občiansky preukaz alebo fotokópiu OP oboch rodičov, ktorými preukážu trvalý pobyt v Skalke nad

    Váhom

·  adresu ZŠ, do ktorej dieťa patrí podľa trvalej adresy (platí pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt  

   v Skalke nad Váhom a chcú dieťa zapísať v našej škole)

 

Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí.

 

Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom

. Žiadosť o prijatie žiaka, ktorého rodič má trvalý pobyt v Skalke nad Váhom

. Žiadosť o prijatie žiaka, ktorého rodič nemá trvalý pobyt v Skalke nad Váhom

. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa

. Žiadosť o súhlas s plnením školskej dochádzky mimo územia   Slovenskej republiky

. Protokol o zápise

. Čestné vyhlásenie

. Súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím kópie rodného listu a kópie zdravotného preukazu žiaka 

. Súhlas zákonného  zástupcu so spracovaním osobných údajov

. Žiadosť o prijatie do školského klubu detí

. Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu

   (tlačivá sú dostupné ku stiahnutiu na stránke školy v záložke Zápis do 1. ročníka)

Rodič može na našu školu podať aj elektronickú prihlášku ( záložka Prihláška).

Ďalšie informácie súvisiace so zápisom

Podľa § 19 a § 20 zákona č. 247/2008 o výchove a vzdelávaní je školská dochádzka povinná.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1.9. daného roka dosiahlo šesť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ v deň dátumu, ktorý určí všeobecno-záväzné nariadenie obce.

Rodičia môžu zapísať dieťa do školy:

·       do ktorej patria podľa trvalého bydliska,

·       aj do ktorej nepatria podľa trvalého bydliska vždy však so súhlasom riaditeľa vybranej školy. V tom prípade riaditeľ školy, do ktorej sa dieťa zapíše, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy do 31.apríla 2018.

Na zápis sa dieťa prihlasuje iba v jednej škole!!!

Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať do školy žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

 

Opatrenia, ak zákonný zástupca dieťa do školy neprihlási

Postup ZŠ

Ak sa zákonní zástupcovia s dieťaťom na zápis v danom termíne nedostavia, riaditeľ školy musí o tejto skutočnosti upovedomiť zriaďovateľa školy (obec), ktorý uskutoční ďalšie kroky.

Postup obce

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti- najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok

Na zápis sa musia dostaviť aj tie deti, ktorých rodičia chcú požiadať riaditeľa školy o odklad.

Pri zápise predložia:

·       žiadosť o odklad, ku ktorej doložia:

·       odporučenie detského lekára

·       odporučenie zariadenia výchovného poradenstva (psychológ)

Postup, ak dieťa malo odklad

Ak bolo dieťa v predchádzajúcom školskom roku na zápise a riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov rozhodol o odklade, musí sa dieťa na zápis znova dostaviť.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria