Zápis do 1. ročníka

Zameranie školy

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 

 

je málotriedna otvorená moderná škola s materskou školou, ktorá prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Škola plná radosti  inovuje a začleňuje inovatívne formy a metódy do výučby tak, aby žiakov pripravila pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme škôl. Svojou atmosférou a klímou pripomína život v rodine.

Školský vzdelávací program, aktivity a viac o škole na www. zsskalka.edupage.org

 

Zameranie školy:

Poskytujeme  východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov školy:

kvalifikovaná výučba vo všetkých predmetoch,

jazyková oblasť –      rozvoj jazykových kompetencií v rodnom jazyku,

                               -       kvalifikované vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka,

informatívna oblasť –  získavanie počítačovej gramotnosti  od 2. ročníka, práca s PC, využitie IKT na vyučovacích hodinách, interaktívna tabuľa každej triede,

projektové vyučovanie - spolupráca, vyhľadávanie informácií, učíme deti ako sa učiť,   

 pomoc žiakom s výchovno-vyučovacími potrebami, prípadná integrácia detí, spolupráca  s CPPP v Trenčíne, asistent učiteľa,

• pestujeme zdravé sociálne cítenie, zdravý životný štýl,  zdôrazňujeme práva dieťaťa

• vytvárame vhodné podmienky pre záujmovú činnosť, vytvárame príležitosti pre športové a kultúrne podujatia.

 Ponúkame možnosť pobytu v školskom klube detí od 6.45 – 16.00 hod., stravovanie v školskej jedálni a ďalšie.

      

 Spolupracujeme so základnou umeleckou školou. V priestoroch našej školy môžu žiaci  rozvíjať svoj výtvarný a hudobný talent. Naša základná škola pri výchove detí  spolupracuje s rodičmi, Obecným úradom Skalka nad Váhom, materskou školou a ostatnými inštitúciami.

Ponúkame deťom záujmové útvary Tvorivé dielničky, Angličtina hrou a Skalnaté divadlo.

 

 

 

            

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria