Školská jedáleň

Poplatky v ŠJ

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín (číslo účtu O668140003/5600)

 

Deti MŠ:  celý deň…1,27 € :                                                   Žiaci ZŠ:

Desiata………………0,30 €                                

Obed…………………0,72 €                                                     Obed………………1,09 €

Olovrant……………0,25 €                                                       Režijné náklady:   0,10 €

Režijné náklady:    0,10 €                                                        Spolu celkom:     1,19€

Spolu celkom:     1,37 €

 

Úhrada za stravu do 20.dňa v mesiaci.Ak strava nebude uhradená dieťa v nasledujúcom mesiaci bude zo stravy odhlásené.

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravy odhlasuje ak:

 

• ochorie

• sa vyučovania nezúčastní z iných dôvodov

 

Odhlásiť sa (resp.prihlásiť po chorobe) je možné denne do 7,00 hod .ráno  iba v ŠJ.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

 

Poznámka: V prvý deň neprítomnosti stravníka je možné uskutočniť odber obeda do obedára do 14,00 hod.,následné dni už nie.

Kontakt: 032-6584206

 

Zmeny v stravovaní sa nahlasujú k 1.dňu nasledujúceho mesiaca.   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria