Navigácia

Pracovné ponuky

Učiteľka pre 1. stupeň ZŠ

 

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 prijme do pracovného pomeru od 03.09.2018 :

• učiteľku pre 1. stupeň ZŠ

Požiadavky: kvalifikovaná učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, (splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ),  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Platové podmienky: podľa patových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2017.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o dosiahnutej kvalifikácii, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte do 31.07. 2018 na adresu:

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom  alebo elektronicky na adresu: riaditel@zsskalka.sk.

Tel. kontakt: 0915 853 747

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria