Navigácia

Pracovné ponuky

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 prijme do pracovného pomeru od 01.02.2018 :

• zástupkyňu riaditeľa školy pre materskú školu

Požiadavky: kvalifikovaná učiteľka materskej školy, (splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. podľa prílohy č. 1 časť I.), vykonanie 1. atestácie, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o dosiahnutej kvalifikácii, vykonaní 1. atestácie, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte do 08. 01. 2018 na adresu:

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom  alebo elektronicky na adresu: riaditel@zsskalka.sk.

Tel. kontakt: 0915 853 747

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria